International conference
"Logic and Applications"

Program comittee

K. Ambos-Spies, U. Berger, S. B. Cooper, Yu. L. Ershov, S. S. Goncharov, D. Hirschfeldt, E. I. Khukhro, V. N. Latyshev, A. Macintyre, A. Miasnikov, A. Yu. Ol'shanskii, V. N. Remeslennikov, V. V. Tselishchev, V. A. Vasenin, S. N. Vassilyev, M. V. Volkov, A. Voronkov, K. Weihrauch.