International conference
"Logic and Applications"

Program comittee

S. Goncharov (chairman), A. Alekseev, V. Diev (vice-chairman), N. Dikanskii, O. Kegel, K. Keimel, B. Khoussainov, M. Lavrent'ev, I. Lavrov, S. Lempp, O. Lupanov, A. Macintyre, L. Maksimova, V. Mazurov, N. Medvedev, A. Mikhalev, A. Nerode, A. Nikitin, E. Palyutin, M. Peretyat'kin, A. Prestel, V. Remeslennikov, V. Rybakov, I. Shestakov, L. Shevrin, V. Stoltenberg-Hansen, V. Tselishchev, S. Vassilyev, Yu. Zybarev.